دوره های آموزشی

با عنایت به گستره و تنوع مشاغل مختلف صنعت، کشاورزي، معدنی، تولیدي و خدماتی، انطباق بخشی آموزش‌های مطروحه با فعالیت و ماهیت شغلی افراد اهمیت بسزایی دارد. لذا با توجه به اینکه فقدان دانش و مهارت نسبت به مخاطرات موجود در محیط کار از علل ریشه‌ای بیماری‌ها و حوادث است بنابراین با اعمال آموزش‌های بروز و مدون می‌توانیم به میزان قابل‌توجهی از عامل خطاي انسانی کاسته و به نحوي افراد را در برابر شغل خود ایمن نمائیم ، براي افزایش اثربخشی امر آموزش می‌بایست این فرآیند به‌صورت دوره‌ای و مستمر برقرار­­­­­­­­باشد.

دوره های ارگونومی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

مراحل رشد کودکان
آنتروپومتری کودک
ارگونومی بصری برای کودکان
ارگونومی شنوایی برای کودکان
ساختمان مهد کودک
نور و روشنایی
رنگ و طراحی اتاق
اسباب بازی و لوازم شخصی
برنامه های تربیت بدنی برای کودکان

نوع دوره:

ارگونومی

روش اجرای آموزش:

حضوری

معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

 

اهمیت راحتی
پیشگیری از ناراحتی هنگام کار
ناراحتی و میزان بهره‌وری
ناراحتی و صندلی‌های اداری
جنبه‌های راحتی در هواپیما،بزارآلات،صندلی،وسایل نقلیه

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

وضعيت مطلوب قرارگيري بدن در حين كار با كامپيوتر
مشكلات بهداشتي ناشي از كار با كامپيوتر
ملاحظات ارگونومي در اجزاي ايستگاه كار با كامپيوتر
نتایج به کارگیری اصول ارگونومی در محیط های کاری
نرمش هاي مناسب در كار با كامپيوتر

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش:

تخصصی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

تعریف CTD
بیماریهای ناشی از CTD
روش های پیشگیری و کنترل از CTD
نحوه بیماریابی و درمان CTD

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

چینش تجهیزات کتابخانه ای بر اساس اصول ارگونومیک
عوامل ارگونومیک تاثیر گذار
نرمش های مناسب در کار کتابخانه
نقش ارگونومی رنگ در کتابخانه ها

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

ارگونومی و مدیریت طراحی سازمانی
آموزش و ارگونومی کلان
مدیریت مشارکتی و ارگونومی کلان
ساختار سازمانی و انواع مدیریت
نقش ارگونومی کلان در تغییرات سازمانی
طراحی شغل با رویکرد ارگونومی کلان و بهره وری
ارگونومی کلان و مدیریت خطر
ارگونومی کلان و کاهش اختلالات اسکلتی –عضلانی

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1.       ايستگاه هاي كار و اصول طراحی آن ها

2.      فیزیولوژی نشستن

3.     صدمات اسکلتی – عضلانی مرتبط با کار

4.      اهمیت موضوع ارگونومی صندلی

5.     آنتروپومتري صندلی

6.       استانداردها، الزامات و معیارهای ارگونومیک در طراحی صندلی

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1.       عوامل محیطی

2.
نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1.       ارگونومي و نقش آن بر کارگران ساختمان

2.      حمل و جابجايي بار

3.     وضعيت بدن حين انجام كارهای ساختمانی

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

تعریف ارگونومی مشارکتی

معرفی و آموزش دانش کاربردی ارگونومی
نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

تعریف کلی

OWAS

MFA

PLIBEL

QEC

REBA

ROSA (برای کارهای اداری و کار با ماوس و کامپیوتر و تلفن)

CUBE MODEL(کار با ابزار دستی)

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

نرم افزار یا چک لیست در صورت موجود

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

تعریف کلی

RULA

Strain Index

OCRA

HAL

CTD Risk Index

LUBA

ART

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

نرم افزار یا چک لیست در صورت موجود

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

تعریف کلی

RULA

Strain Index

OCRA

HAL

CTD Risk Index

LUBA

ART

SNOOK

NIOSH

ARBOUW

WISHA Lifting

UTAH

MAC

ACGIH Lifting

ManTRA

KIM

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

نرم افزار یا چک لیست در صورت موجود

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

MAPO

DINO
نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

چک لیست

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

سندروم تونل کارپال

بهترین ابزار

کاهش ریسک با انتخاب ابزار مناسب

طراحی ابزارهای ارگونومی

توصیه برای انتخاب ابزارهای دستی

طراحی فضای کار

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

ضرورت اجرای ارگونومی در مدارس

موارد قانونی ارگونومی در مدارس

میز و نیمکت مناسب و طریقه صحیح نشستن

کوله پشتی و کیف های مدرسه

روشنایی در مدارس

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

خواب و ساعت زیستی

فشار و تنش

پیامدهای بهداشتی

پیامدهای ایمنی و اثر بر روی عملکرد شغلی

تفاوت های فردی

رهیافت هایی برای انطباق نوبت کاری با مشکلات ناشی از نوبت کاری

رهیافت هایی برای کارفرما

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

استرس شغلی

نشانه های استرس

عوامل تاثیر گذار در ایجاد استرس کاری

نقش محل کار در ایجاد استرس

راهکارهای مدیریت استرس کاری

نقش ارگونومی در کاهش استرس شغلی

انتخاب رنگ و تاثیر گیاهان در کاهش استرس

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

اهمیت ارگونومی در منازل

وضعیت های نامناسب بدن

وضعیت های ارگونومیکی بدن در کارهای روزانه

کارهای روزانه

نحوه صحیح نشستن

استراحت در منزل

حمل و جابجایی دستی بارها

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

آنتروپومتری و طراحی ایستگاه کار

عوامل موثر بر تغییرات اندازه های بدن

روش های اندازه گیری ابعاد بدن

متدهای آنتروپومتری

اندازه گیری ابعاد آنتروپومتری افراد

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

نشانه های خستگی

اثرات خستگی

راهکارهایی برای کارکنان جهت از بین بردن خستگی

چگونه محیط کاری جذاب ایجاد کنیم؟

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

 

علل خطای انسانی

تعاریف کاربردی از خطای انسانی

طبقه بندی خطای انسانی

نقش خطای انسانی در بروز حوادث

نظریه پردازان خطاهای انسانی

عوامل نا ایمن

کنترل خطای انسانی

 

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

 

تعامل انسان و ماشین

کابردهای کلی تعامل انسان-ماشین

روش های ایجاد تعامل

ضرورت استفاده از HMI

شرایط پیاده سازی HMI

انواع واسط های انسان-ماشین

 

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

ارگونومی و نقش آن در محیط‌های کاری

ماهيت چند رشته ای ارگونومی

اهداف ارگونومي (مدل علايق سازمان)

متدولوژي ارگونومی

چالش ارگونومي

منافع ارگونومي

ماهيت اقتصادي ارگونومي

رويكرد سيستمي ارگونومي

سيستم انسان- ماشين

عوامل محيطي

عوامل رواني

شاخصهاي ارزيابي

اولويت هاي كاربردي ارگونومي

اجزاي اصلي برنامه ارگونومي

طراحی ارگونومیک کارگاه ها و شرایط کار

حمل و جابجایی بار در محیط کار

اصول حمل دستی بار

نکات ایمنی و ارگونومی ابزارهای دستی

وضعیت بدن حین انجام کار

بهبود طراحی ایستگاه کار

ایستگاه کار نشسته و ایستاده

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

شناسایی علايم خطر

عوامل خطرزا در آزمایشگاه

فهرست بازبینی آزمایشگاه از جنبه ارگونومی

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

تعریف وظایف جابه جایی دستی بار

لزوم بازنگری شرایط کاری در وظایف جابه جایی

ریسک فاکتورهای جابه جایی دستی

اجتناب از جابه جایی دستی

انواع اقدامات ارگونومی

راهکارهایی برای بلند کردن یا پایین آوردن، پر یا خالی کردن مواد

راهکارهایی برای جابه جایی دستی مواد

روش های جایگزین برای جابه جایی دستی مواد

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

صدمات عمومی مرتبط با وضعیت ارگونومی ضعیف در ادارات

چیدمان ایستگاه کاری

خط مشی ارگونومی

خستگی

اختلالات اسکلتی عضلانی(MSDs)

وضعیت های بدنی ( پوسچرهای ) استاتیک

عوارض نشستن طولانی مدت در حالت ثابت

محیط کار اداری

ستون فقرات

نشستن طولانی مدت

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

سر فصل ها و محتوی آموزش:

نورها و رنگ ها

دریافت رنگ

کاربردهای ارگونومیک رنگ

قابلیت ها و مقررات ارگونومیک رنگ

نوع دوره:

ارگونومی
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:

حضوری
روش ارائه محتوی:

کلاس درس (سخنرانی)

کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:

آزمون کتبی

حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

دوره های ایمنی، بهداشت و محیط زیست

هدف دوره:
فراگیران در این دوره با اصول علمی و عملی ایمنی در انبار آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1.      انواع انبارها

2.      مفهموم و اهمیت ایمنی در انبارها

3.      استاندارد های ساختمانی انبار

4.      نور، تهویه، برق و …

5.      انواع وسایل حفاظت فردی و نحوه استفاده

6.       خطرات انواع مواد شیمیایی

7.      مواد قابل اشتعال

8.      روش های پیشگیری از حوادث

9.      روش های جابجا نمودن ابزارها و وسایل

10.  جلوگیری از آتش سوزی و اطفاء حریق در انبار

11.  نحوه جاسازی ساختمان انبار از طریق، رطوبت

12.  نقاط آسیب پذیر بدن به هنگام حمل بار
ایمنی حمل و نقل در انبارها

نوع دوره:  انبارداری
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:  حضوری
روش ارائه محتوی: کلاس درس (سخنرانی)   کارگاه اموزشی
معیارهای ارزشیابی:  آزمون کتبی، حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی
مدت دوره : 24 ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با  اصول حمل بار ایمن و انبارش ایمن در محیط کار آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1.      انواع اقدامات ارگونومی

2.      روش های صحیح بلند کردن ایمن بار

3.      راهکارهایی برای جابه جایی صحیح مواد

4.      روش های جایگزین برای جابه جایی دستی

5.      ریسک فاکتورهای جابه جایی دستی
6.       نظام آراستگی (5s) در انبار

نوع دوره: انبارداری
نوع آموزش:  شغلی
روش اجرای آموزش: حضوری
روش ارائه محتوی: کلاس درس (سخنرانی)   کارگاه اموزشی
معیارهای ارزشیابی:  آزمون کتبی   حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی
مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با انواع خدمات بهداتشی و روش های شناخت وضع سلامت اجتماعی آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1.      آشنایی با اصول مدیریت سازماندهی

2.      برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی

3.      آمار حیاتی و شاخص های بهداشتی

4.      اصول خدمات بهداشتی

5.      آشنایی با تجهیزات و واحدهای درمانی و قوانین مربوط به آنها

6.       اعتبارات و هزینه های درمانی و بهداشتی کشور

7.      شناخت وضع سلامت اجتماعی

8.      عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
9. آشنایی با مسوولیت ها و وظایف موسسات بهداشتی

نوع دوره:  ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:  شغلی
روش اجرای آموزش: حضوری
روش ارائه محتوی:  کلاس درس (سخنرانی)    کارگاه اموزشی
معیارهای ارزشیابی:  آزمون کتبی   حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی
مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با مواد و منابع آلودکننده  محیط زیست و اثرات مختلف این آلودگیها و روش های کنترل آن آشنا می شوند .

سر فصل ها و محتوی آموزش:

 

1.      منابع تولید سرو صدا

2.      باران های اسیدی

3.      تغییرات درجه حرارت زمین

4.      تغییرات لایه ازن

5.      آلودگی آب و مواد آلوده کننده آب

6.       آلودگی خاک

7.      خطرات آلودگی خاک و پسماندها

8.      آلودگی صوتی

9.      آلودگی هوا

10.  اثرات آلودگی هوا

11.  اثرات مختلف آلودگی هوا

12.  اثرات مختلف آلودگی آب

13.  اثرات مختلف آلودگی صوتی و روش های کنترل

14.  انواع آلودگی های شهری ،مسائل و رویکردها

15.  روشهای تشخیص و کنترل آلودگی آب

16.  خواص فیزیکی و شیمیایی آب

17.  روشهای تشخیص و کنترل آلودگی های هوا

18.  استانداردهای هوای پاک

19.  مسایل ملی و جهانی محیط زیست

20.  منابع ایجاد آلودگی شهری ،صنعتی و غیره
21. مواد و منابع آلوده کننده هوا

هدف دوره: فراگیران در این دوره با انواع آلاینده های مختلف محیط زیست و روش های کنترل آن ها و نیز نحوه مهندسی و تحلیل آن ها آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

 

1. آلودگی هوا

2.انواع آلودگی هوا و میزان خطرات آن ها برای انسان و مسائل زیست محیطی

3.قوانین و مقررات

4.روش های نمونه برداری و آنالیز

5. روش های مقابله با حوادث ناشی از الاینده های هوا

6.دلایل کنترل آلودگی هوا

7.عوامل موثر بر انتخاب سیستم کنترل آلاینده ها

 

نوع دوره:ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش: حضوری  غیر حضوری
روش ارائه محتوی:  کلاس درس (سخنرانی)  کارگاه اموزشی
معیارهای ارزشیابی:  آزمون کتبی   حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی
مدت دوره : 8ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با قوانین مرتبط با شناسایی و ارزیابی اثرات زیست محیطی آشنا میشوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1.تشریح قوانین و مقررات زیست محیطی مرتبط با ارزیابی اثرات زیست محیطی

2.تشریح اهداف و ضرورت های ارزیابی اثرات زیست محیطی

3.تشریح فازهای عملیاتی (ساختمانی ،بهره برداری )در گزارش ارزیابی

4.شناسایی متدها و روش های مختلف ارزیابی زیست محیطی

5.لزوم و ضرورت پایش و اقدامات کنترلی در گزاش ارزیابی
6.تهیه EMPدر پروژه های ارزیابی

نوع دوره: ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش: حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)   کارگاه اموزشی
معیارهای ارزشیابی: آزمون کتبی   حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی
مدت دوره : 12 ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با روش ها و اصول مکانیابی دفع مواد زاید و شرایط مناسب و استاندارد بهداشتی و زیست محیطی آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

 

1.مقدمه ،اهمیت ارزیابی محیط زیست

2.انتخاب محل دفن و ویژگی های محل دفن

3.مفاهیم و اصول دفن  بهداشتی

4.اهداف ارزیابی محیط زیست

5.جنبه های مالی ارزیابی محیط زیست

6.حفاظت از کیفیت آب در محل دفن

7.مکان یابی و روش های دفع مواد زاید

8.خصوصیات خاک و مکانیزم های کنترل آلودگی

9.درجه بندی محل های دفن از نظر امکان آلوده سازی آب ها

10.دفن در زمین

11.روش های اجرای عملیات دفن بهداشتی زباله

12.زمین شناسی خاک ها آبهای سطحی آبهای زیرزمینی

13.شرایط ژئوفیزیکی محل دفن

14.کاربرد ارزیابی محیط زیست

15.متراکم کردن مواد در محل دفن

16.مزایای کاربرد ارزیابی محیط زیست و کنترل آلودگی ها
17.مسئولیت اجرای ارزیابی محیط زیست

نوع دوره:ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش: حضوری
روش ارائه محتوی: کلاس درس (سخنرانی)  کارگاه اموزشی
معیارهای ارزشیابی: آزمون کتبی  حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی
مدت دوره : 24 ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با دستورالعمل ها و انواع استانداردهای بهداشت محیط و شناسایی وضعیت بهداشت محیط در آزمایشگاه ها ومراکز ذخیره ای اشنا میشوند .

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1.استانداردهای بهداشت محیط کار در آزمایشگاه ها

2.استانداردهای بهداشت محیط کار در مراکز ذخیره کالاها و مواد غذایی

3.استانداردهای موجود برای ضد عفونی

4.اعتباردهی عمل ضد عفونی

5.پروتکل های عملیات شستشو و ضدعفونی

6.شرایط لازم در محیط کار قبل از ضد عفونی کردن

7.شرایط تامین بهداشت محیط در مراکز ذخیره کالا و مواد غذایی

8.فرم های استاندارد بهداشت محیط کار آزمایشگاه ها و مراکز ذخیره ای

نوع دوره: ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)   کارگاه اموزشی
معیارهای ارزشیابی: آزمون کتبی    حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی
مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با اصول و مبانی بهداشت فردی و اجتماعی و شاخص های بهداشت جسمی اشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1.مفاهیم و کلیات بهداشت فردی و اجتماعی

2.بهداشت و دستورات اجتماعی در اسلام

3.اصول رعایت بهداشت جمعی ،وسایل عمومی مورد استفاده و غیره

4.اصول رعایت بهداشت فردی ،نظافت و پاکیزگی لباس وسایل و غیره

5.بهداشت محیط کار

6.معیارهای سلامت روان

7.شاخص عای بهداشت جسمی

8.عوامل بیماریزا

9.انواع عوامل بیماریزا
10.بیماری های واگیری ،ویروسی و روشهای جلوگیری از شیوع آن ها

 

نوع دوره: ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)  کارگاه اموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبی حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی
مدت دوره : 8 ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با استانداردهای سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 و فرآیند استقرار و الزامات آن آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1.مروری بر ضرورت های حفظ محیط زیست

2.بررسی نگرش های سنتی و نوین در ارتباط با کنترل های زیست محیطی

3.بررسی مستندات موردنیاز بر اساس نیازمندی های ISO14001

4.تشریح روش شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

5.بررسی چند روش اجرایی با تحلیل مزایا و مشکلات هریک و تدوین یک روش اجرایی نمونه

6.استانداردهای پایه مرتبط با سیستم های مدیریت زیست محیطی EMS

7.استانداردهای ISO14001 و بررسی های اجمالی نیازمندی های آن

8.مراحل استقرار EMS بر اساس نیازمندی های ISO14001

9.نحوه انجام ممیزی خارجی و یا دریافت گواهینامه ISO14001
10.مقایسه استانداردهای مدیریت کیفیت و ISO9000و مدیریت زیست محیطی ISO 140001

نوع دوره:ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش: شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی: کلاس درس (سخنرانی)  کارگاه اموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبی   حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی
مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با  نحوه شناسایی مواد ،ارزیابی و کنترل مخاطرات و ارتقا سطح ایمنی در آزمایشگاهها آشنا می شوند .

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1.نحوه نگه داری مواد شیمیایی

2.تجهیزات ایمنی برای آزمایشگاه

3.تجهیزات حفاظت فردی و مواد

4.انبارش مواد شیمیایی

5.سیلندرهای تحت فشار و ایمنی آن ها در جابه جایی و استفاده

6.طبقه بندی مواد شیمیایی

7.چگونگی طبقه بندی و دفع موادزائد شیمیایی

8.حفاظت در برابر مواد شیمایی
9.ایمنی پرتوها

نوع دوره:ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)   کارگاه اموزشی
معیارهای ارزشیابی: آزمون کتبی   حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی
مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با الکتریسیته و انواع آن ،منایع تولید و خطرات و وسایل ایمنی برق آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1.توضیح استاندارد برق

2.ابزار و ایمنی تجهیزات برق

3.بررسی ولتاژهای خطرناک

4.رعایت استانداردهای ایمنی

5.ترانسهای برق

6. سیستم های اتصال زمین

7.ایمنی در صاعقه و کلیدهای فشارقوی

8.مجموعه مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای

9.دستورالعمل های ایمنی و حفاظت

10.مقررات حفاظت از حریق

11.خطرات استفاده غلط از ابزار الات برقی

12.خطرات برق گرفتگی ،اثر سوختگی ،اثر روی سلسله اعصاب، اثر شیمیایی

13.رعایت ایمنی برق با توجه به خطرات مختلف

نوع دوره: ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)  کارگاه اموزشی
معیارهای ارزشیابی: آزمون کتبی   حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی
مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با مفاهیم و اصول ایمنی و استانداردهای شهری آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1.کلیاتی از مفاهیم و اصول شهری

2.استانداردهای تقاطع و معابر

3.ایمنی عملیات اجرایی

4.دتایل های ژئوتکنیک نوارهای حفاری

5.سیستم های ترافیکی هوشمند

6.مسیر چراغ سبز

7.نحوه شناسایی و نصب علایم و تالوهای ترافیکی و ایمنی

8.روش های تحلیل تصادفات

9.کاربرد GIS در تعیین نقاط حادثه خیز

10.  تهیه گزارش ممیزی ایمنی درون شهری
11.برنامه ریزی و سازماندهی ایمنی شهری

نوع دوره:ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش: حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی) کارگاه اموزشی
معیارهای ارزشیابی: آزمون کتبی   حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی
مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با ایمنی و نقش آن در ارتقا بهره وری کار و انواع آسیب ها و عوامل زیان آور محیط کار و ره های پیشگیری از مخاطرات و راه های حفظ سلامت جسمی آشنا می شوند .

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1.آسیب های جسمی محیط کار

2.اصول ایمنی و بهداشت کار

3.ایمنی تجهیزات و ابزار کار

4.نظم و نظافت درون کارگاهی

5.روش های پیشگیری از مخاطرات و حوادث ناشی از محیط کار

6.عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور محیط کار

7.مهندسی عوامل انسانی در بیماری ها و عوارض شغلی

8.نقی ایمنی و بهداشت کار در بهره وری

9.وسایل حفاظت فردی و روش های  صحیح استفاده

10.وضعیت مناسب و نامناسب بدن در محیط کار

11.رابطه ایمنی با شغل

12.سرپرستی شغلی

13.نقش سرپرست کارگران در رابطه با مسائل ایمنی در قبال کارگران

نوع دوره:ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی) کارگاه اموزشی
معیارهای ارزشیابی: آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی
مدت دوره : 12 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با حوادث، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل آنها آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1.تعاریف و اصطلاحات Accident – Incident

2.طبقه بندی حوادث

3.مدل سلسله مراتبی بررسی علل حوادث

4.نتایج وقوع حادثه

5.مدل هاب ارزیابی هزینه های حادثه

6.گزارش نویسی حوادث

7. گزارش موارد خلاف قاعده Anomaly Report

8.جلوگیری از وقوع مجدد حوادث

9. شاخص های ایمنی

10.ضرایب حادثه

11.چارت کنترل حوادث

نوع دوره:ایمنی و بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری غیر حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه اموزشی دیداری – شنیداری  مکاتبه ای
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبی  حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 12ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با عملکرد بهداشت روانی در سوانح و وظایف تیم های مراقبت آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1.بهداشت روانی آسیب دیدگان

2.فشارهای روانی بر امدادگران

3.اختلالات روانی بر امدادگران

4.اختلالات روانی حادث شده پس از سوانح

5.حمایت های روانی اجتماعی مورد نیاز گروه های مختلف

6.مشکلات و اختلالات روانی بعد از وقوع بلا

7.وظایف تیم های مراقبت

نوع دوره:ایمنی و بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری و غیر حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)  کارگاه اموزشی  مکاتبه ای
معیارهای ارزشیابی: آزمون کتبی حضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 12ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با نحوه بهسازی و ارتقاء کیفی عملکرد رانندگان و راهکارهای پیشگیری از حوادث رانندگی آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1.خطرات رانندگی

2.تاثیر برخی داروها و علل روحی آنها بر رانندگان

3.خصوصیات یک راننده حرفه ای در جلوگیری از بروز حوادث

4.راهکارهای پیشگیری ازحوادث رانندگی

5.وضعیت مناسب و نامناسب بدن در رانندگی

6.تمرین هایی برای پشت، شانه ها و دست ها

7.مجموعه تمرین های کششی برای پاها

8.تمرین های کششی ایستاده برای پاها و بالای بدن

9.تمرین های کششی بعد از نشستن

10.ایمنی و خطرات حریق

11.کمک های اولیه

12.علایم حیاتی

13.عملیات اورژانسی

14.صدمات و بیماری ها

15.اهمیت قانون در جامعه

نوع دوره:ایمنی و بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه اموزشی

معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 8 ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با مبانی علمی بهداشت و روان و قوانین و مقررات مربوط به آن آشنا می شود

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. تعریف و هدف بهداشت روان
2. اصول بهداشت روان در سازمان
3. پیشگیری در بهداشت روان
4. روانشناختی اعتیاد با تاکید بر حل مسئله و مقابله با استرس
5. عوامل انسانی و فیریکی محیط کار
6. روش های مقابله با بحران ها
7. رضایت شغلی

نوع دوره:ایمنی و بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)دیداری- شنیداریمکاتبه ای

معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 8 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با سیستم ها و وسایل حفاظتی و روش های حفظ اموال و ساختمان ها آشنا می شود.

سر فصل ها و محتوی آموزش:
1. محافظت در برابر حریق
2. ایمنی ساکنان ساختمان
3. ایمنی ماموران نجات و آتش نشانی حفظ ساختمان و محتویات آن
4. حفظ اموال و ساختمان های مجاور
5. تئوری حریق
6. علم حریق
7. احتراق
8. گسترش حریق
9. طراحی ایمنی حریق
10. اهداف ایمنی حریق
11. روش های ایمنی حریق
12. اجزاء ایمنی حریق
13. مباحث اجرایی و مهندسی آتش در طراحی ایمنی پیشگیری
14. محدود کردن سوخت
15. مدیریت ایمنی حریق
16. تشخیص و آشکارسازی
17. آشفتگی حرارتی
18. سیستم های قراردادی
19. آتش نشانی
20. علائم و اخطارهای حریق
21. علائم تصویری مربوط به تجهیزات اطفای حریق
22. محدود کردن حریق

نوع دوره:ایمنی و بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری غیرحضوری

روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه آموزشیمکاتبه ای

معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 8 ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با مفاهیم ایمنی، بهداشت کار و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های موجود در محیط های کاری آشنا می شود.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. ضرورت های ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای
2. تکنیک های ارزیابی ریسک
3. چگونگی کاهش ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای و تهیه برنامه اقدامات ایمنی و بهداشت حرفه ای

نوع دوره:ایمنی و بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوریغیرحضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه آموزشیمکاتبه ای

معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 8 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با اصول حمل بار ایمن و انبارش ایمن در محیط کار آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. ساماندهی (Seiri): تفکیک ضروری از غیر ضروری
2. نظم و ترتیب (Seiton): مرتب کردم و مشخص کردن مکان هر وسیله ای
3. نظافت (Seiso): تمیز کاری و نگهداری محیط به صورت همواره تمیز
4. استانداردسازی(Seiketsu): تدوین دستورالعمل ها و استانداردها برای حفظ و تداوم آراستگی
5. انضباط(Shitsuke): فرهنگ سازی برای انجام عادت افراد به انجام صحیح کارها

نوع دوره:انبارداری
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه اموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی
مدت دوره :16 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با اهمیت و اهداف فوریت های پزشکی و امدادی و نحوه بکارگیری آنها آشنا می شود.

سر فصل ها و محتوی آموزش:
1. آسم و مشکلات تنفسی
2. احیاء قلبی ریوی
3. اشکال مختلف داروها و داروهای OTC
4. اکسیژن درمانی
5. انواع حمل مجروح، آتل ها و آتل بندی
6. انواع مسمومیت ها، سوختگی ها
7. اهمیت و اهداف فوریت های پزشکی و امدادی
8. پانسمان و بانداژ
9. تشنج و نحوه مقابله با آن
10. خفگی ها، غرق شدگی ها، آناتومی دستگاه تنفسی
11. زخم ها، خونریزی ها، دستگاه گردش خون
12. شوک و اختلالات هوشیاری و ضربه به سرء اغما
13. علایم حیاتی و راههای تشخیص
14. فوریت های افت ناگهانی فشارخون و مقابله با آن
15. فوریت های ایست قلبی و راههای مقابله
16. کلیاتی از بدن و ساختار آن
17. تنفس مصنوعی

نوع دوره:ایمنی و بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه آموزشی

معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 24 ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با انواع محیط و عوامل بوجود آورنده آن و همچنین آلودگی ها و ضایعات زیست محیطی و مسائل مربوطه آشنا می شود.

سر فصل ها و محتوی آموزش:
1. محیط و انواع آن:
2. محیط طبیعی، ساخت انسان، اجتماعی و جغرافیایی
3. محیط زیست به مفهوم اخص
4. اکوسیستم (مفهوم، ساخت، عوامل پایداری و ناپایداری)
5. عوامل به وجودآورنده محیط زیست:
6. عوامل طبیعی- عوامل انسانی
7. نگرش اکولوژیک در قالب برخورد سیستمی به روابط انسان و محیط
8. آلودگی ها و ضایعات زیست محیطی ناشی از فعالیت های انسان
9. آلودگی ها و ضایعات زیست محیطی ناشی از فعل و انفعالات طبیعی
10. سیل، طوفان و زلزله
11. تخریب منابع طبیعی و مساله محیط زیست انسان:
12. تخریب جنگل ها، معادن، مراتع و غیره
13. سیاست، تکنولوژی و محیط زیست
14. در جستجوی محیط زیست مطلوب

نوع دوره:ایمنی و بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوریغیرحضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)دیداری- شنیداریمکاتبه ای

معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با فرآیند سالم سازی محیط زیست و بهبود بخشیدن به سلامت وارتقاء کیفیت محیط زیست آشنا می شود.

سر فصل ها و محتوی آموزش:
1. شهر به عنوان یک جایگاه ویژه
2. استرانژی شهر سبز و ساماندهی آن
3. پیش بینی برنامه، مدیریت خرد و برنامه ریزی محیط زیست
4. مشارکت مردمی در برنامه توسعه پایداری
5. شاخص های کیفیت محیط زیست
6. ساماندهی استقرار صنایع در سرزمین
7. آرایه های شهری یا مبلمان شهری

نوع دوره:ایمنی و بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری غیرحضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)دیداری- شنیداریمکاتبه ای

معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با مبانی و مقررات داخلی و بین المللی محیط زیست و درک ضرورت ها و الزامات زیست محیطی آشنا می شود.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. محیط زیست
2. تقسیمات کلربردی محیط زیست
3. منابع پایه و حفاظت منابع
4. مهم ترین موضوعات زیست محیطی جهانی
5. تعریف مدیریت محیط زیست و دامنه کاربرد آن
6. رویکردهای مختلف مدیریت محیط زیست
7. کنوانسیون های بین المللی
8. مفهوم ارزیابی اثرات محیط زیست
9. طرح ها و پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی

نوع دوره:ایمنی و بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری غیرحضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه آموزشیمکاتبه ای
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 24 ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با الزامات و نیازمند های سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE و درک مفاهیم مرتبط آشنا می شود.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. آشنایی با پیشینه سیستم مدیریت HSE
2. اصطلاحات و تعاریف رایج در سیستم مدیریت HSE
3. دسته بندی خطرات و عوامل زیان آور محیط کار
4. علل ایجاد حوادث و هزینه های آن
5. آشنایی با اشکال مختلف آلودگی محیط زیست
6. تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE شامل رهبری و تعهد مدیریت
7. خط مشی و اهداف استرانژیک
8. مستندسازی
9. ارزابی و مدیریت ریسک
10. ممیزی
11. آنالیز ایمنی
12. ایمنی شغل
13. آشنایی با تکنیک های شناسایی خطر
14. جنبه های زیست محیطی و ارزیابی ریسک

نوع دوره:ایمنی و بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوریغیرحضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه آموزشیدیداری- شنیداریمکاتبه ای
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با انواع آلاینده های مختلف محیط زیست و روش های کنترل آن ها و نیز نحوه مهندسی و تحلیل آن ها آشنا می شود.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. تعاریف و کلیات
2. آلودگی هوا
3. منابع، اثرات، سیستم های نمونه برداری تجزیه و اندازه گیری آلاینده و دستگاه های کنترل کننده و غیره
4. آلودگی اب
5. منابع، اثرات، شناسایی پارامترهای کیفی آب از جنبه های مختلف، قدرت خود پالایشی رودخانه ها و غیره
6. آلودگی صدا
7. منابع، اثرات و روش های کنترل و مهندسی آن و غیره
8. ضایعات جامد
9. سیستم های جمع آوری، روش های دفع و بازیابی ضایعات جامد:
10. دفع بهداشتی، تبدیل به کود آلی، سوزاندن و تجزیه حرارتی و غیره
11. آلودگی حرارتی
12. تعریف، منابع اصلی، روش های کنترل و مهندسی و غیره
13. آلودگی سموم دفع آفات
14. تقسیم بندی سموم
15. اثرات زیان بخش سموم بر محیط و سلامت انسان، روش های کنترل و غیره
16. آلودگی حاصل از مواد رادیواکتیو

17.منابع، اثرات، روش های کنترل و غیره

نوع دوره:ایمنی و بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش: شغلی

روش اجرای آموزش:حضوریغیرحضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه آموزشیمکاتبه ای
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با طرز کار و استفاده از وسایل اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار آشنا می شود.

سر فصل ها و محتوی آموزش:
1. آشنایی با وسایل اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
2. شناسایی عوامل زیان آور محیط کار
3. کالیبراسیون
4. روش استاندارد اندازه گیری
5. اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
6. (عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی و استرس شغلی)
7. آشنایی با فرم های گزارش اندازه گیری

نوع دوره:ایمنی، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 24 ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با مدیریت ریسک در عملیات ساختمانی آشنا می شود.

سر فصل ها و محتوی آموزش:
1. مقدمه ای بر تخریب
2. اصول مهندسی تخریب
3. مسائل ایمنی ساختگاه پروژه :مرحله تخریب
4. شرایط و ضوابط جهت یک تخریب استاندارد
5. انواع روش ها و تکنیک های تخریب سازه ها و ساختمان ها
6. مبانی و اصول ایمنی در مهندسی تخریب، کنترل و نظارت بر آن ها
7. نمونه ای از هشدارهای داخل و بیرون کارگاه

نوع دوره:ایمنی، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری

روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 24 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با ایمنی و عوامل زیان آور صنعت ریخته گری آشنا می شود.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. بررسی صنعت ریخته گری
2. عوامل زیان آور در حرفه ریخته گری
3. پیشگیری از رخداد حوادث در ریخته گری
4. کنترل های بهداشت حرفه ای عوامل زیان آور در کارگاه های ریخته گری لوازم حفاظت فردی در ریخته گری
5. نقش تشکیالت بهداشت حرفه ای در ارتقای سالمت در
6. کارگاه های ریخته گری
7. خطرات حاصل از کاربرد موادشیمیایی در تولید
8. قالب و ماهیچه
9. جنبه های مهندسی فاکتورهای انسانی درفعالیتهای ریخته گری

نوع دوره:ایمنی، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با ایمنی داربست ها و کار در ارتفاع آشنا می شود.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. مقدمه – تعاریف – بررسی حوادث
2. ارزیابی ریسک خطرات کار در ارتفاع
3. مقررات کلی داربست ها
4. ایمنی داربست
5. بازرسی و کنترل داربست
6. استفاده از داربست
7. جایگاه کار

نوع دوره:ایمنی، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با ایمنی کار در عملیات جوشکاری آشنا می شود.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. انواع جوشکاری
2. نکات مهم در جوشکاری برق
3. نکات ایمنی در جوشکاری گاز
4. وسایل حفاظت فردی
5. خطرات جوشکاری و برشکاری

نوع دوره:ایمنی، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با ایمنی آسانسور آشنا می شود.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. آشنایی با قطعات و ایمنی کلی آسانسور
2. انواع بازرسی ایمنی اولیه و ادواری
3. مسئولیت های کارفرما
4. مسئولیت های نصب کنندگان آسانسور
5. مسئولیت های بازرسی فنی
6. نحوه تکمیل مدارک مورد نیاز بازرسی فنی
7. تکمیل جک لیست بازرسی فنی

نوع دوره:ایمنی، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با ایمنی آسانسور آشنا می شود.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. عوامل زيان آور شيميايي، مخاطرات بهداشتی و راهکارهای کنترلی در عملیات ساختمانی
2. وسایل حفاظت فردی مورد نیاز
3. عوامل ارگونومیکی در ساختمان سازی
4. ایمنی کارگران

نوع دوره:ایمنی، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با ایمنی کار با مواد شیمیایی آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. حذف مواد خطرناک
2. جايگزيني ماده خطرناک
3. جداسازي
4. کنترل هاي مهندسي
5. هود هاي شيميايي
6. کنترل هاي مديريتي و اجرايي
7. وسايل حفاظت فردي(PPE)
8. پايش هوا
9. پايش سلامتي کارکنان
10. گزارش حوادث و شبه حوادث
11. امکانات کمک هاي اوليه
12. دوش هاي ايمني و فواره هاي چشمي
13. اقدامات در شرايط اضطراري
14. دفع مواد زائد خطرناک
15. آموزش
16. ثبت و نگهداري گزارشات
17. انبار داري مواد شيميايي
18. حمل و نقل کالاهاي خطرناک

نوع دوره:ایمنی، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با نحوه کارکرد و به کار گیری صحیح تهویه صنعتی/ تهویه مطبوع آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

• تهویه صنعتی
1. اصول تهویه
2. اصول جریان هوا
3. انواع تهویه و کاربرد آنها
4. تهویه صنعتی انواع و اجزاء آنها
5. تهویه ترقیقی
6. رقیق سازی به منظور کنترل مخاطرات بهداشتی
7. طبقه بندی انواع هود و معیار انتخاب آنها
8. ارزیابی عملکرد هود
9. تعمیر و نگهداری سیستم تهویه

• تهویه مطبوع
1. معرفی انواع سیستم‌های تهویه مطبوع
2. آشنایی با اجزای سیستم‌های تهویه مطبوع
3. بررسی نقش معماری و سازه در انتخاب
4. سیستم‌های تهویه مطبوع
5. مراحل طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع

نوع دوره:ایمنی، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با مدیریت شرایط اضطراری در محیط کار آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. تعریف شرایط اضطراری و تفاوت آن با فاجعه و بحران
2. جایگاه برنامه ریزی و واکنش در شرایط اضطراری و مراحل گام به گام اجرای آن
3. جایگاه مدیریت شرایط اضطراری در پیشگیری از گسترش حوادث
4. گامهای اساسی مدیریت شرایط اضطراری
5. ارزیابی هزینه
6. ارتباطات، مانورها و آموزشهای دوره ای و دستورالعملهای مورد نیاز
7. آمادگی روانی تیم های واکنش در شرایط اضطراری

نوع دوره:ایمنی، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با اصول ایمنی و بهداشت کار آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. مهمترین علل حوادث ناشی از کار
2. مهمترین اعمال ناایمن
3. مهمترین شرایط ناایمن
4. انواع خطرات محیط کار
5. الزامات ایمنی صنعتی و بهداشت محیط کار
6. ایمنی در کار با تجهیزات و ماشین آلات صنعتی
7. پیش گیری از حوادث و اصول کمک های اولیه

نوع دوره:ایمنی، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با اصول ایمنی مرتبط با لیفتراک ها آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. آشنائي با انواع ليفتراك
2. اجزاي ليفتراك
3. سرويس هاي دوره اي و بازديد هاي روزانه
4. اصول اپراتوري و بكارگيري ليفتراك
5. نكات ايمني كار با ليفتراك
6. بازرسی لیفتراک

نوع دوره:ایمنی، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با اصول مدیریت پیشگیری و کنترل آتش آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. مبانی تئوری حریق
2. تشریح خاموش کننده های دستی
3. کارگاه عملی اطفاء حریق با خاموش کننده های دستی
4. انواع سیستم های اعلام حریق و اجزای مختلف آن
5. زون بندی سیستم اعلام حریق
6. آشنایی با استانداردهای سیستم اعلام حریق
7. سرویس و نگهداری سیستم اعلام و اطفا حریق

نوع دوره:ایمنی، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوریعملی
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با کارکرد و اهمیت استفاده از وسایل حفاظت فردی آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. بحث و آموزش در خصوص قابليتها و محدويتهاي لوازم حفاظت فردي
2. آموزش نحوه صحيح استفاده از لوازم و نحوه پوشيدن و در آوردن
3. آموزش عملي استفاده از لوازم قبل از لوازم حفاظت فردي به كارگر و سر پرستان
4. آموزش نگهداري و نظافت وسايل حفظت فردي

نوع دوره:ایمنی، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با نحوه ممیزی در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار (OHSAS 18001) آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. تعاریف و اصطلاحات OHSAS 18001 : 2007
2. الزامات سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای
3. خط مشی در OHSAS 18001 : 2007
4. شناسایی خطر و ارزیابی ریسک و تعیین کنترل ها
5. الزامات قانونی و سایر الزامات
6. اهداف و برنامه ها و اهداف خرد و کلان
7. منابع ، نقشها و مسئولیتها
8. آموزش ، صلاحیت و آگاهی
9. ارتباطات
10. مستند سازی
11. کنترل مدارک
12. کنترل عملیات
13. آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
14. پایش و اندازه گیری
15. ارزیابی انطباق
16. بررسی رخداد ، عدم انطباق ، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه
17. کنترل سوابق
18. ممیزی داخلی (به صورت مختصر )
19. بازنگری مدیریت

نوع دوره:ایمنی، بهداشت و محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه آموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی

مدت دوره : 16 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با ایمنی و بهداشت مدارس آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. آشنایی با مفاهيم پايه سلامت جسم و روان به دانش آموزان
2. آشنایی با رشد و تكامل در دانش آموزان
3. آشنايي با بهداشت فردي (بهداشت مو، پوست و..)
4. آشنايي مختصر با بيماري هاي شايع در مدارس و چگونگي شناسايي دانش آموزان بيمار
5. آشنايي با بهداشت دهان و دندان و روش صحيح مسواك زدن و استفاده از نخ دندان
6. آشنايي با عوارض چاقي و راههاي پيشگيري از آن
7. ارزش غذايي غذاهاي سنتي نسبت به فست فودها
8. آموزش در خصوص تغذيه سالم و شناخت مواد غذايي مجاز و غير مجاز
9. اهميت ورزش و تحرك جسماني در سلامتي
10. آشنايي با اصول و موازين بهداشت محيط و سرويس بهداشتي
11. آموزش نقش محيط زيست در سلامت جامعه
12. آموزش تفكيك زباله و پسماند بازيافت
13. آشنايي با مفاهيم مدارس مروج سلامت و نقش دانش آموزان در اين مدارس

نوع دوره:ایمنی،بهداشت ،محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه اموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی
مدت دوره :16 ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. آشنایی با انواع دیگ های بخار ،مزایا و معایب
2. اشنایی با مشخصات عمومی دیگ بخار
3. اشنایی با استانداردهای مورد استفاده در ساخت دیگ
4. آشنایی با پدیده های کف و رسوب
5. آشنایی با متعلقات جانبی
6. آشنایی با نحوه تعمیر و نگهداری
7. اشنایی با موتورخانه
8. اشنایی با روش های تمیزکاری
9. آشنایی با نحوه خاموش کردن دیگ
10. آشنایی با آیین نامه های حفاظتیدیگ های بخار اداره کار و امور اجتماعی
11. حفاظت فردی ، حفاظت آشکار ، حفاظت نهان (حفاظت و ایمنی)
12. آشنایی با کنترل انرژی مصرفی در دیگ بخار

نوع دوره:یمنی،بهداشت ،محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه اموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی
مدت دوره :16 ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. آشنایی با فصل 4 قانون کار
2. آشنایی با آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

نوع دوره:ایمنی،بهداشت ،محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه اموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی
مدت دوره :16 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با اصول آتش نشانی آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1-شناخت آتش
2-طبقه‌بندي آتش
3-روشهاي توليد و انتقال حرارت
4-خطرات حريق
5-شناخت خاموش كننده‌ها
6-انواع خاموش كننده‌هاي دستي
7-نحوه استفاده از خاموش کننده هاي دستي
8-شناخت ساختمان
9-تجهيزات آتش نشاني‌نصب شده در ساختمان
10-آشنايي با نحوه استفاده
11-انواع خطرات و نحوه برخورد با آنها
12-خطرات خاص موجود در محل و نحوه برخورد با آن

نوع دوره:ایمنی،بهداشت ،محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه اموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی
مدت دوره :16 ساعت

هدف دوره:فراگیران فراگیران در این دوره با بیماری های ناشی از کار آشنا می شوند.

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. آشنایی با تقسیم بندی بیماریها از دیدگاه طب کار
2. آشنایی با بیماری های ناشی از کار
3. آشنایی با تفاوت بیماریهای ناشی از کار و بیماریهای مرتبط با کار
4. آشنایی با نحوه معاینات شاغلین
5. آشنایی با شناخت و کنترل بیماریها در محیط کا ر
6. آشنایی با عوارض ناشی از عوامل فیزیکی
7. آشنایی با تغییرات فشار و ایجاد بیماری
8. آشنایی با بررسی اشعه UV و روشنایی
9. آشنایی با سروصدا و بیماری های ناشی از ان
10. آشنایی با بیماریهای ناشی از ارتعاش
11. آشنایی با بیماری های ناشی مواد رادیواکتیو و پرتوهای یونساز
12. آشنایی باتاثیر عوامل فیزیکی محیط کار بر بدن

نوع دوره:ایمنی،بهداشت ،محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه اموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی
مدت دوره :16 ساعت

هدف دوره: فراگیران در این دوره با اصول ایمنی کار با ماشین آلات صنعتی آشنا می شوند .

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. آشنایی با علل عمده حوادث ناشی از درگیری با ماشین آلات
2. آشنایی با خصوصیات و شرایط حفاظ های مناسب
3. آشنایی با شیوه های حفاظت از اپراتور در برابر خطر ماشین آلات
4. آشنایی با نکات ايمنی هنگام استفاده از نردبان و نردبان متحرک
5. آشنایی با ایمنی نردبان

نوع دوره:ایمنی،بهداشت ،محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه اموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی
مدت دوره :16 ساعت

هدف دوره:فراگیران در این دوره با اصول ایمنی کار با جرثقیل ها آشنا می شوند .

سر فصل ها و محتوی آموزش:

1. آشنایی با انواع جرثقیل و نوع به کارگیری آنها
2. آشنایی با اجزاء جرثقیل
3. آشنایی با تعمیر و نگهداری آنها
4. آشنایی با ایمنی قلاب جرثقیل
5. آشنایی با سیم بکسل
6. آشنایی با تست و بازرسی ایمنی
7. آشنایی با محاسبات وایرها
8. آشنایی با جدول بار
9. آشنایی با لیفتینگ پلان از منظر ایمنی
10. آشنایی با محاسبات وزش باد و فواصل ایمن
11. استاندارد ایمنی کار با جرثقیل

نوع دوره:ایمنی،بهداشت ،محیط زیست
نوع آموزش:شغلی
روش اجرای آموزش:حضوری
روش ارائه محتوی:کلاس درس (سخنرانی)کارگاه اموزشی
معیارهای ارزشیابی:آزمون کتبیحضور موثر در جلسات و مشارکت گروهی
مدت دوره :16 ساعت