اعضای هیئت مدیره

ساناز سبزیچی اعضای هیئت مدیره کارشناسی ارشد رشته ارگونومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دنیز اسمعیلی شریف اعضای هیئت مدیره کارشناسی ارشد رشته ارگونومی از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

Leave a Reply

JC Tretter Jersey