رزومه اساتید

اعظم ملکی قهفرخی اعظم ملکی قهفرخی استاد
اعظم ملکی قهفرخی استاد دکتری تخصصی ارگونومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز Full Profile
ساناز سبزیچی ساناز سبزیچی استاد
ساناز سبزیچی استاد ارشد ارگونومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز Full Profile
حسين فلاح حسين فلاح استاد
حسين فلاح استاد ارشد رشته بهداشت حرفه اي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران Full Profile
مهران نظرپرور نوشادی مهران نظرپرور نوشادی استاد
مهران نظرپرور نوشادی استاد کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی تبریز Full Profile
سیده معصومه ابراهیمی سیده معصومه ابراهیمی استاد
سیده معصومه ابراهیمی استاد کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی تبریز Full Profile
سروین انصار حسین سروین انصار حسین استاد
سروین انصار حسین استاد دکتری روانشناسی از دانشگاه محقق اردبیلی Full Profile
پریسا مشعشعی پریسا مشعشعی استاد
پریسا مشعشعی استاد کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی تبریز Full Profile
بهنام عصری بهنام عصری استاد
بهنام عصری استاد کارشناسی ارشد بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE Full Profile
غلامرضا اکبری نیا غلامرضا اکبری نیا استاد
غلامرضا اکبری نیا استاد کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی تبریز Full Profile

Leave a Reply

JC Tretter Jersey